Projecten

DOOR F-AAM UITGEVOERDE PROJECTEN

Ass. programmamanager/uitvoeringscoördinator Taskforce Veiligheid a.i.

Universiteit Utrecht | Directie Facilitair Service Centrum | Afdeling Onderhoud & Beheer


Middels uitvoering van dit programma voldoen de gebouwen weer aantoonbaar aan de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en is voorzien in een veilige huisvesting voor studenten, medewerkers, gebruikers, bezoekers en dierpatiënten.

Medeverantwoordelijk voor het opstellen van de strategisch-/tactische uitgangspunten voor het programma en het communicatieplan. Verantwoordelijk voor de inrichting en de tactisch-/operationele aansturing van de verschillende, multidisciplinaire projectteams die belast waren met het uit laten voeren van de benodigde inspectie- en herstelwerkzaamheden (van “ist” naar “soll”) inclusief overdracht van het eindresultaat aan de staande beheerorganisatie.

De omvang betrof 75 veiligheidsaspecten voor alle in totaal 165 gebouwen (ca. 650.000 m2 BVO), bestaande uit in omvang en leeftijd variërende complexe utiliteitsgebouwen met functies als onderwijs, onderzoek, laboratoria en kantoren, alsook sportaccommodaties, bijgebouwen, monumentale gebouwen en tijdelijke gebouwen.

Adviseur nieuwbouw bedrijfshal en kantoorruimte a.i.

Cartec


Adviseur nieuwbouw t.b.v. een bedrijf in autobeschermingsproducten (bedrijfs- c.q. productiehal van ca. 3.000 m2 BVO en een kantoorruimte van ca. 1.250 m2 BVO). Na analyse van het bestemmingsplan en de richtlijnen van het bedrijvenpark, zijn vervolgens de ruimtebehoefte, de logistieke stromen en hun onderlinge samenhang in kaart gebracht. Vervolgens zijn de kaders t.b.v. het ontwerp vastgesteld en in samenwerking met de installatietechnische- en veiligheidskundige adviseur een beknopt PvE opgesteld. Op basis hiervan is in samenwerking met het projectteam het SO/VO/DO door de architect uitgewerkt.

Projectmanager Werkprogramma Beheer- en onderhoudsverplichtingen a.i.

Universiteit Utrecht | Directie Vastgoed & Campus | Taakgroep Technisch Beheer & Advies


Het opstellen van documenten en richtlijnen voor de benodigde beheer-, onderhouds- inspectie- en keuringswerkzaamheden ten behoeve van aan Wet- en Regelgeving onderhevige installaties en voorzieningen in de gebouwen. Daarnaast het voorbereiden en uitvoeren van inspecties en het herstellen van geconstateerde gebreken voor bepaalde veiligheidsaspecten (van “ist” naar “soll”).

Medeverantwoordelijk voor het opstellen van de uitgangspunten voor het werkprogramma en het communicatieplan. Tevens verantwoordelijk voor de inrichting en aansturing van het hierbij betrokken multidisciplinaire projectteam. De omvang betrof 12 veiligheidsaspecten voor in totaal 65 gebouwen (ca. 350.000 m2 BVO), bestaande uit in omvang en leeftijd variërende complexe utiliteitsgebouwen met functies als onderwijs, onderzoek, laboratoria en kantoren, alsook sportaccommodaties, bijgebouwen, monumentale gebouwen en tijdelijke gebouwen.

Projectmanager onderhoud en beheer a.i.

Universiteit Utrecht | Directie Vastgoed & Campus | Taakgroep Technisch Beheer & Advies


Middels programmatische aanpak diverse spoedeisende inspectie-, herstel- en keurings-werkzaamheden uit laten voeren om voor drukapparatuur en andere keuringsplichtige voorzieningen in de gebouwen aantoonbaar aan vigerende Wet- en Regelgeving te voldoen. De programma-opgave omvatte in totaal ca. 350.000 m2 BVO verdeeld over 65 gebouwen in de vastgoedportefeuille van de Universiteit Utrecht, bestaande uit in omvang en leeftijd variërende complexe utiliteitsgebouwen met functies als onderwijs, onderzoek, laboratoria en kantoren, alsook sportaccommodaties, bijgebouwen, monumentale gebouwen en tijdelijke gebouwen.

Projectmanager onderhoud en beheer a.i.

Universiteit Utrecht | Directie Vastgoed & Campus | Taakgroep Technisch Beheer & Advies


Werkwijze en format ontwikkeld voor het uitwerken van onderhoudsjaarplannen ten behoeve van de vastgoedportefeuille. Onderhoudsinspecties voor een 7-tal gebouwen op de ICU Campus uitgevoerd, MJOP's bijgewerkt en onderhoudsjaarplannen opgesteld. Tevens voorbereidende documenten opgesteld waarmee door de uitvoeringsorganisatie tot meervoudige, onderhandse aanbesteding en uitvoering van de hieruit voortvloeiende gevelonderhouds- en schilderwerkzaamheden kon worden overgegaan.