Diensten

DIENSTVERLENING DOOR F-AAM

INTERIM-MANAGEMENT


Er zijn situaties denkbaar, waarbij binnen uw organisatie behoefte ontstaat aan tijdelijke inzet van een externe manager voor de behandeling van uw technische vraagstukken. Bijvoorbeeld in geval van specifieke onderwerpen, door toename van uit te voeren werkzaamheden of door langdurige afwezigheid van medewerkers. F-AAM verzorgt in een dergelijke situatie graag het interim-management voor u. Deze interim-rol wordt op een objectieve en efficiënte wijze uitgevoerd, daarnaast kan de inbreng van extra kennis in een meerwaarde voor uw organisatie resulteren. De werkzaamheden worden door F-AAM zelf uitgevoerd, maar bijvoorbeeld in geval van zeer specifieke vraagstukken behoort -in overleg met u- uitvoering middels inzet van professionals uit het uitgebreide netwerk van F-AAM ook tot de mogelijkheden.

TECHNISCH VASTGOEDMANAGEMENT


Het technisch vastgoedmanagement van gebouwen is bij F-AAM in goede en ervaren handen. Hierbij wordt een integrale aanpak gehanteerd, waarbij uw beleid en uitgangspunten, beschikbaar budget en techniek op elkaar afgestemd worden. Tevens worden hierbij duurzaamheidsaspecten, impact op de hard-services, mogelijkheden tot energiebesparing en het utilitymanagement niet uit het oog verloren.


De door F-AAM uit te voeren werkzaamheden zijn onder meer het periodiek inspecteren van gebouwen en de hierin opgenomen installaties en voorzieningen, alsmede het opstellen van inspectierapporten, MJOP’s en jaarplannen. De voorbereiding, aanbesteding, opdrachtverstrekking en begeleiding van de uitvoering van de hieruit voortvloeiende onderhoudswerkzaamheden kan ook voor u verzorgd worden. Het periodiek rapporteren inzake de voortgang behoort hierbij vanzelfsprekend ook tot de dienstverlening.

PROJECTMANAGEMENT


Voor de begeleiding van bijvoorbeeld huisvestingsopgaven en verbouwingen alsook renovaties, groot-onderhoud of het technisch en organisatorisch op orde brengen van uw vastgoed, kan F-AAM voor u activiteiten op het gebied van projectmanagement verzorgen. De onderliggende vraagstukken worden door ons op een eenduidige en projectmatige wijze aangepakt. 


De dienstverlening van F-AAM is gericht op een integrale benadering van uw vraagstukken op het gebied van project- en huisvestings-management. Na intake van uw vraagstuk gaat F-AAM voor u aan de slag, samen met u en uw organisatie wordt dan het gehele traject begeleid, vanaf het eerste initiatief tot en met het moment van overdracht of ingebruikname.

RISICOMANAGEMENT


De wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, energie en installaties is de laatste jaren enorm toegenomen. Onbekendheid met de aard en omvang van deze materie, kan ertoe leiden dat u voor u onbekende risico’s loopt omdat u mogelijk niet of onvoldoende aan de wet- en regelgeving voldoet. Bij uitvoering van de handhaving door de Overheid, kan dit mogelijk resulteren in aansprakelijkheidsstellingen en claims. Het is daarom voor gebouweigenaren van belang dat op de juiste wijze en aantoonbaar aan alle wettelijke verplichtingen op dit gebied wordt voldaan. In het kader van risicomanagement kan F-AAM voor u eventuele risico's (laten) identificeren en kwantificeren, alsmede beheersmaatregelen vaststellen. Dit betreft activiteiten waarmee de kans van optreden of de gevolgen van mogelijke risico's gemitigeerd kunnen worden.


Hiervoor wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd waarmee uw vastgoed onderzocht wordt op vele belangrijke onderdelen zoals brandveiligheid, legionellabeheersing, asbest, veilig werken op hoogte, energiebesparing etc. Uit deze inventarisatie volgt een duidelijk overzicht van de te nemen stappen, gekoppeld aan prioriteit. Daarnaast kan F-AAM het opstellen van documenten en richtlijnen voor de benodigde beheer-, onderhouds- inspectie- en keuringswerkzaamheden ten behoeve van aan Wet- en Regelgeving onderhevige installaties en voorzieningen in de gebouwen voor u verzorgen.

PROGRAMMAMANAGEMENT | PMO


Het kan voorkomen dat diverse, met elkaar samenhangende projecten en activiteiten binnen een tijdelijke organisatie gemanaged moeten worden. Middels een programmatische aanpak zorgt F-AAM ervoor dat uw doelstellingen gerealiseerd worden. Een gestructureerde en gefaseerde werkwijze in combinatie met sturing op planning, budget en flexibiliteit, resulteren hierbij in waardecreatie en een optimaal rendement van het vastgoed.


Als afgeleide hiervan kan F-AAM binnen een omvangrijke programmatische setting ook de rol van Project Management Officer (PMO) voor u verzorgen. Hierbij worden het dagelijkse beheer en de rapportages op het gebied van geld, risico, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwalitieit over het programma door F-AAM verzorgd. Dit gebeurt op een systematische en gecontroleerde manier, waardoor projectmanagers, de opdrachtorganisatie en andere betrokkenen het programma beheerst kunnen realiseren.